Strage Las Vegas, Tour Eiffel si spegne in omaggio alle vittime

  • ...